แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ครั้งที่ 1/2562

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW

ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

1.ปิดระบบ NSW (Production)เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่ Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 05.00-06.30น. (รวมเวลา 1ชั่วโมง 30 นาที)

2.ปิดระบบ NSW (Test)เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่ Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00น. (รวมเวลา 1ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งปิดระบบ VAN ITMX ในส่วนของระบบงานจริง (Production) วันที่ 11- 12 ตุลาคม 2561

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า จะทำการปิดระบบของ VAN ITMX ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อทำการทดสอบ Business Continuity Planning  (BCP) ประจำปี 2561 ในการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกรณีระบบใดระบบหนึ่งของบริษัทขัดข้อง โดยตามที่ HD ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากคุณพรพิไล ปิติมล เจ้าหน้าที่ VAN ITMX  ทราบว่า การปิดระบบดังกล่าวจะมีผลกระทบในส่วนของระบบ NSW Bank Gateway และ ITMX e-GP Bank Gateway  สำหรับช่วงที่ 2 : วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 22.30 น. – 22.50 น. (20 นาที) นั้น

<strong>VAN ITMX ขอยกเลิกการปิดระบบในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากได้ดำเนินการ Fail Back ระบบ NSW Bank Gateway จาก ศูนย์ประมวลผลสำรอง (แจ้งวัฒนะ) กลับมายังศูนย์ประมวลผลหลัก (BBL พระราม3)  เรียบร้อยแล้ว วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา   04.24 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งปิดระบบ VAN ITMX ในส่วนของระบบงานจริง (Production) วันที่ 11- 12 ตุลาคม 2561

เรียนผู้ประกอบการ Paperless

             ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า จะทำการปิดระบบของ VAN ITMX ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อทำการทดสอบ Business Continuity Planning  (BCP) ประจำปี 2561 ในการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกรณีระบบใดระบบหนึ่งของบริษัทขัดข้องนั้น HD ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากคุณพรพิไล ปิติมล เจ้าหน้าที่ VAN ITMX  ทราบว่า การปิดระบบดังกล่าวจะมีผลกระทบในส่วนของระบบ NSW Bank Gateway และ ITMX e-GP Bank Gateway  สำหรับช่วงที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 22.30 – 22.50 น. (20 นาที) และสำหรับช่วงที่ 2 : วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 22.30 น. – 22.50 น. (20 นาที)

ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งระบบการรับ-ส่งข้อมูล ebXML ของ NSW (Production) ใช้งานได้ปกติ

เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่ NSW แจ้งให้ทราบว่า ระบบการรับ-ส่งข้อมูล ebXML ของ NSW (Production) ขัดข้องชั่วคราว

ขณะนี้ระบบการรับ – ส่งข้อมูล ebXML ของระบบ NSW (Production) สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

แจ้งระบบการรับ-ส่งข้อมูล ebXML ของ NSW (Production) ขัดข้องชั่วคราว

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

         ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ขณะนี้ระบบการรับ-ส่งข้อมูล ebXML ของ NSW (Production) ขัดข้องชั่วคราว โดยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข

        ทั้งนี้ได้ทำการเปิดปัญหาเป็น Call No.375 หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้รับทราบอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ

Next Page »