B2G News

แจ้ง NSW มีการตอบกลับข้อมูลได้ตามปกติ 8/8/2561 เวลา 11:00 น.

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

        ขณะนี้ ระบบรับ-ส่งข้อมูลของ NSW สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว เวลา 11.00 น. ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบแล้วให้รอตอบกลับ หากยังไมได้ข้อมูลตอบกลับให้แจ้งเข้ามาอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบกับทางกรมศุลกากรอีกครั้ง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้ง NSW มีการตอบกลับข้อมูลล่าช้า 8/8/2561 เวลา 09:27 น.

เรียนผู้ประกอบการ Paperless

          ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Support Desk NSW ทราบว่าขณะนี้ ระบบการตอบกลับข้อมูลของ NSW มีการตอบกลับข้อมูลล่าช้า ตั้งแต่เวลา 09:27 น. จนถึง ปัจจุบัน หากลูกค้าส่งข้อมูลเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำ ให้รอตอบกลับ 

หากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเทรดสยามจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 06.00 – 09.00 น.

เรียนผู้ประกอบการ Paperless

             ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อดำเนินการโยกย้ายระบบงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ ที่ Data Center แห่งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 – 09.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

                การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสาร ใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของ NSW (Production) มีการตอบกลับล่าช้า 12/7/2561

เรียนผู้ประกอบการ Paperless

               แจ้งระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของ NSW (Production) มีการตอบกลับล่าช้า ตั้งแต่เวลา 14.20 น. ถึง ปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปยัง NSW ไม่ได้รับข้อมูลคำตอบกลับ ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำให้รอตอบกลับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW

2018-07-06 15_22_25-ปิดระบบ NSW แจ้งเวียนหนังสือภายนอก - PDF-XChange Viewer

Next Page »