แจ้งข่าวเทสโก้โลตัส

เรียนคู่ค้า/ผู้ผลิตทราบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการบริการให้แก่คู่ค้า ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป(วันที่ติดต่อขอนัดหมาย) ศูนย์กระจายสินค้าไม่ควบคุมอุณหภูมิ เทสโก้ โลตัส (DC 902, 905, 906 & 907) ได้ปรับช่องทางการนัดหมายเหลือเพียงช่องทางเดียว ศูนย์กระจายสินค้าฯ วังน้อย เบอร์โทรศัพท์ (035) 315-400 ต่อ 101-106 หรือ e-mail: DC-Appointment@th.tesco.com

รายละเอียดเพิ่มเติม คู่ค้า/ผู้ผลิตสามารถดาวน์โหลด/อ่านได้ที่ Website TIMS (https://tims.tescolotus.com/TIMS/) ในส่วนฐานข้อมูลกลาง (Integration Space) หัวข้อ “ข้อปฏิบัติการส่งสินค้าศูนย์กระจายสินค้าฯ” ตามข้อปฏิบัติการส่งสินค้าในศูนย์กระจายฯ แต่ละแห่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้โลตัส 

Filed under Tesco Lotus · Tagged withแสดงความคิดเห็น

You must be logged in to post a comment.