Big C แจ้งขอเปลี่ยนรสัหสถานที่ส่งสินค้าเพียว WH914

เรื่อง        ขอเปลี่ยนรสัหสถานที่ส่งสินค้าเพียว

เรียน        ท่านผู้ประกอบการร้านค้า

                 ขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซีกาลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนรหัสสถานที่ส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า TPark ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 เป็นต้นไป และขอความร่วมมือจากท่านดังนี้

                1. สาหรับใบสั่งซื้อสินค้าของเพียวที่มีกาหนดส่งวันที่ 15 กันยายน 2555 จะมีการเปลี่ยนรหัสสถานที่ส่งสินค้าจาก 912 เป็น 914 แต่สถานที่ส่งสินค้าและที่อยู่ใน PO จะยังคงเป็นศูนย์กระจายสินค้า TPark เหมือนเดิม

               รายละเอียดการติดต่อบิ๊กซีหากมีข้อสงสัยมีดังนี้

               1. สอบถามกรณีใบสั่งซื้อหรือกาหนดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ติดต่อ
                    a. คุณ รวิภา ตงเท่ง หมายเลข 02 655 0666 เบอร์ต่อ 6863
                    b. คุณ อมรรัตน์ ไม้ทอง หมายเลข 02 655 0666 เบอร์ต่อ 7933
                    c. คุณ นรีรัตน์ พัชราวลัย หมายเลข 02 655 0666 เบอร์ต่อ 7183
                    d. คุณ ชอุ่ม สว่างจิด หมายเลข 02 655 0666 เบอร์ต่อ 7971
                    e. คุณ อาภรณ์ เนื้อนิ่มวัฒนา หมายเลข 02 655 0666 เบอร์ต่อ 7956
              2. ติดต่อศูนย์กระจายสินค้า T-Park เลขที่ 6/2-5 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 แผนก Customer Service 035-799-712 หรือ คุณขนิษทา 081-836-3658

              บิ๊กซีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดาเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

Big C แจ้งขอย้ายสถานที่ส่งสินค้า cross dock WH911

เรื่อง          ขอย้ายสถานที่ส่งสินค้า cross dock

เรียน         ท่านผู้ประกอบการร้านค้า

                  ขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซีกาลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องปิดการรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป และขอความร่วมมือจากท่านดังนี้

                  1. สาหรับใบสั่งซื้อสินค้า cross dock ที่มีกาหนดภายในวันที่ 19 สิงหาคม ขอให้ท่านส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ซึ่งจะเปิดรับเป็นวันสุดท้าย
                  2. สาหรับใบสั่งซื้อสินค้า cross dock ที่มีกาหนดส่งวันที่ 20 สิงหาคมเป็นต้นไป ขอให้ท่านส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อยจนถึงวันพฤหัสที่ 6 กันยายน 2555
                 3. สาหรับใบสั่งซื้อสินค้า cross dock ที่มีกาหนดส่งวันทึ่ 7 กันยายนเป็นต้นไป ขอให้ท่านส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า T-Park
                 4. สาหรับใบสั่งซื้อสินค้า stocked items ยังคงส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยตามปกติ

                 และขอเรียนว่า จากนี้ไปศูนย์กระจายสินค้า T-Park จะเป็นศูนย์สาหรับรับและกระจายสินค้า cross dock สาหรับบิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ต, เอ็กซตร้า, มาร์เก็ต, จัมโบ้ และจัดเก็บสินค้าเพรียว ส่วนศูนย์วังน้อย จะเป็นศูนย์รับ จัดเก็บ และกระจายสินค้าstocked items และ ศูนย์บางใหญ่จะใช้สาหรับสินค้ามินิบิ๊กซีรายละเอียดการติดต่อบิ๊กซีหากมีข้อสงสัยมีดังนี้

                1. ติดต่อสานักงานใหญ่เพื่อสอบถามกรณีใบสั่งซื้อโทร 02 655-0666
                       a. แผนก Dry Food ติดต่อ คุณศรีสังวาลย์ เบอร์ต่อ 7915, คุณสมจินตนา 6837 หรือคุณชาลินี 7867
                       b. แผนก Hard Line ติดต่อคุณสุทธิศักดิ์ 7916, คุณเกษสุฎา 7880, หรือคุณพรสวรรค์ 7870
                       c. แผนก Home Line ติดต่อคุณนันทพร 7874, คุณณิชากร 7249 หรือคุณลาวัลย์ 6863
                2. ติดต่อศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เลขที่ 219 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา13170 แผนก Customer Service โทร 035-315-800 ต่อ 2520-22 หรือ คุณฉันทนา 081-8896186
                3. ติดต่อศูนย์กระจายสินค้า T-Park เลขที่ 6/2-5 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา13170 แผนก Customer Service 035-799-712 หรือคุณขนิษทา 081-836-3658
                4. ติดต่อศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ เลขที่ 76/1 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี แผนก Customer Service โทร 089-967-9643 หรือคุณกฤตวัชร์ 087-713-3553

             บิ๊กซีขออภัยที่เรียนให้ทราบเป็นการกระทันหันและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ

ขอแสดงความนับถือ

WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด  2 สาขา รายละเอียดดังนี้

Store (CODE): 487

Store LName  : ร้านวัตสัน บิ๊กซี มุกดาหาร

Store Name : BIG C MUKDAHARN

Address1    : 77/11 ถนนชยางกูร   

Address2    : ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร  49000

Short Name  : WATSONS 

Store (CODE): 488

Store LName  : ร้านวัตสัน เดอะซีน ทาว์น อิน ทาว์น

Store Name : THE SCENE TOWN IN TOWN

Address1    : ห้องเลขที่ A119 ,  1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)    

Address2    : แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Short Name  : WATSONS 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program  ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

BigC แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่สถานประกอบการ ชื่อเอกสารใบกำกับสินค้าและใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

วันที่ 14 สิงหาคม 2555

เรียน    ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง     1. แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ "ศูนย์กระจายสินค้า คลังบางปะอิน" ของ   บริษัทเซ็นคาร์ จำกัด
            2. แจ้งเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ในการออกเอกสารใบกำกับสินค้าและใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
   

             บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป สถานประกอบการ ศูนย์กระจายสินค้า คลังบางปะอิน ของบริษัทเซ็นคาร์ จำกัด ที่อยู่ 505 หมู่ 2 การนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160
            
จะเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(สาขาคลังบางปะอิน) ที่อยู่ 505 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมศรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160
              ดังนั้น เพื่อให้การออกเอกสารของท่านคู้ค้าในการส่งสินค้าไปยังสถานที่ดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องและได้รับการชำระเงินตรงตามกำหนด บริษัทฯขอให้ท่านโปรดสังเกตจากใบสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทฯส่งมายังท่าน  ซึ่งจะแจ้งข้อมูลการออกเอกสาร และแจ้งสถานที่ส่งสินค้าของท่าน ดังนี้

จดหมายแจ้งเปลี่ยนชื่อคลังบางปะอิน

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/จดหมายแจ้งเปลี่ยนชื่อคลังบางปะอิน.pdf

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

     บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

Gold’ Store  : 694
CODE         : 8854303006946 �
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา MBC ตลาดพิมลราช)      �
Name         : สาขา MBC ตลาดพิมลราช�
Address1     : เลขที่ 163/20 หมู่ 1 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง
Address2     : จังหวัดนนทบุรี 11110
ShortName    : BIGC      �
Branch(BigC only): 7K
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : 7KMI
Finance ID   : 0301EM
Register No. : 243

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program

« Previous PageNext Page »